කතෝලික පූජකයින් පැවිදි සොයුරු සොයුරියන් ඇතුළු අති විශාල ජනතාවක් විරෝධතාවයට එක් වී සිටියෝය.

පසුගිය 09 වෙනදා සවස මීගමු නගරයට බට මීගමු පුරවැසියෝ රටේ දැවෙන ප්‍රශ්න වලටත් තම ප්‍රදේශයට බලපෑ ඇති ප්‍රශ්න පිළිබඳවත් විසඳුම් පතමින් දැවැන්ත විරෝධතාවක නිරත විය.

බඩු මිළ ඉහළ යාම, මුතුරාජවල හා අවට ඉඩම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා ගැනීම, වෙරළ හා කලපුව විනාශ කිරීම, ධීවර ජනයා ගොවි ජනයා කම්කරු ජනයා ගුරුවරුන් මුහුණ පා ඇති වෘත්තීය ගැටළු ආදි ප්‍රශ්න ගණනාවක් පිළිබඳ අවධානය මෙම විරෝධතාවය තුළ ඉස්මතු කර තිබුණි.

කතෝලික පූජකයින් පැවිදි සොයුරු සොයුරියන් ඇතුළු අති විශාල ජනතාවක් විරෝධතාවයට එක් වී සිටියෝය. ඔවුන් අතර රටේ යථාර්ථය ගැන අවදි වන අලුත් මුහුණු දැකීය හැකි වීම මිනිසුන් සෙමෙන් සෙමෙන් වෙනස් වෙමින් සිටින බවට සළකුනක් බව හදුනා ගත හැකි වීම සතුට දනවන කරුණකි. 

මෙවැනි ආකාරයේ විරෝධතා රාශියක් රට පුරා පසුගිය කාලය තුළ දැකිය හැකි විය. එමගින් සළකුණු කරන්නේ ජනතාද්‍රෝහී ක්‍රියාමාර්ග කෙරෙහි ජනතාවගේ අප්‍රසාදයයි. 

Jesustoday.lk 5 වන වසර 36 වන සතිය 2021 නොවැම්බර් 14 වන ඉරිදා 

Comments powered by CComment