නමුත් ඇත්තෙන්ම වඩා අවශ්‍ය වන්නේ සියලු දෙනාට සහනයක් වන ලෙස තෙල් මිළ පහත දැමීම වැනි ක්‍රියාමාර්ගයකි.

 

අඛණ්ඩව සිදුවන බඩුමිළ ඉහළ යාම මිනිසුන්ගේ එදිනෙදා භෝජනය මත බරපතළ බලපෑමක් කරමින් තිබේ.

ආහාර ද්‍රව්‍යවල සිල්ලර මිලෙහි මාසික වෙනස් වීම් නිරික්ෂණය කරන ඇඩ්වොකාටා බත් කරි මිල දර්ශනය දෙස බැලීමෙන් ඒ බව හඳුනා ගත හැකිය.

- 2021 නොවැම්බර් මාසයට වඩා 2021 දෙසැම්බර් මාසයේදි එය 15% කින් වර්ධනය වී ඇත.
- 2019 දෙසැම්බර් සමග සැසඳීමේදි 2021 දෙසැම්බර් මිළ 100% කින් වැඩි වීමකි. 2020 දෙසැම්බර් සමග සසදද්දි 37% ක වැඩිවීමකි.

මේ මිළ ගණන් ඉහළ යාම බරපතල ලෙස සෑම ජන කොටසකටම විශේෂයෙන් දිළිඳු ජනකොටස් සඳහා තදින් බලපාන්නකි.

ඒ අතර රජය ජනවාරි මාසයේ සිට රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා මසකට රු 5000 ක දීමනාවක් ගෙවීමට තීරණය කර ඇත. එය බැලු බැල්මට සහනයකි.

නමුත් ඇත්තෙන්ම වඩා අවශ්‍ය වන්නේ සියලු දෙනාට සහනයක් වන ලෙස තෙල් මිළ පහත දැමීම වැනි ක්‍රියාමාර්ගයකි.

ලංකාවේ සේවා නියුක්තියෙන් රාජ්‍ය සේවකයින් 15% ක් පමණ වේ. 85% ක්ම අයත් වන පෞද්ගලික අංශයේ මිලියන ගණණ්ක වන සේවකයින්ට මේ වැටුප් වැඩිම හිමි විය යුතුය. එපමණක් නොවේ වතු අංශයට ද එය හිමි විය යුතුය.

වැටුප් වැඩි වීම රු 10 000 ක්වත් කරනු

පෞද්ගලික හා වතු අංශයේ සේවකයින්ටත් වැටුප් වැඩිවීම ලබා දෙනු

අද දවසේ කුසගිනි සටන් පාඨ මේවාය.

"ජනතාව මන්දපෝෂණයට හෙළන ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිළ ඉහළ යාම පාලනයට පියවර ගැනීම නොකරන්නේ නම් ඒ රට සිදු කරන්නේ ජනතාව කුසගින්නේ සිටීමට ඉඩ තැබීමකි"

Jesustoday.lk 5 වන වසර 44 වන සතිය 2021 ජනවාරි 09 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment