දුප්පත්කම තුරන් කිරීමට විධිමත් වැඩ පිළිවෙලක් සකසන තුරු, ළමයින්ට ආරක්ෂිත පවුලක් නිර්මානය කරන තුරු ළමා ශ්‍රමය වැලැක්වීමට සිහිනයක් පමණක් වනු ඇත.

 

ළමයින් ශ්‍රමිකයින් ලෙස යොදා ගැනීමේ වයස අවුරුදු 16 දක්වා ඉහළ දැමීමේ නීති සම්පාදනය කිරීමක් සමග මේ වසරේදී ළමා ශ්‍රමය තුරන් කිරීම ‍තම අරමුණ බව අදාල අංශ ප්‍රකාශ කරයි.

එය ඉතා හොඳ ඉලක්කයක් බවට සැක නැත.

දැනට කර ඇති සොබාබැලීම් අනුව මෙරට ළමා ජනගහනයෙන් 1% ක් ශ්‍රම සැපයීමේ නිරත ව සිටි. එය ඉතා නරක තත්වයකි. මේ ළමා ශ්‍රමිකයින්ගේ ශ්‍රම සූරාකෑමට මෙන්ම ඇතැම් අය ලිංගික සූරාකෑමටද ලක් වේ. තවත් සමහරු හිංසාවට ලක් වේ. එසේම ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය මෙන්ම අනාගතයද කඩා කප්පල් වේ.

තව දුරටත් ළමා ආරක්ෂාව අධිකාරිය ළමා ශ්‍රමික තොරතුරු දැනුම් දීම සඳහා 1929 නම් නව දුරකථන අංකයක්ද හඳුන්වා දී ඇත.

මේ ඉතා හොඳ ඉලක්කය නීතිමය ප්‍රතිපාදන මතින් හා දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දීමෙන් පමණක් ඉටුකරගත හැකිද ?

දුප්පත්කම තුරන් කිරීමට විධිමත් වැඩ පිළිවෙලක් සකසන තුරු, ළමයින්ට ආරක්ෂිත පවුලක් නිර්මානය කරන තුරු ළමා ශ්‍රමය වැලැක්වීමට සිහිනයක් පමණක් වනු ඇත. එපමණක් නොව ඇතැම් විට ළමයින්ව දැඩි පීඩාවකට පත් කරන්නක්ද විය හැකිය. ඇතැම් දිළිඳු පවුල් තව තවත් පීඩාවට පත් කිරීමක්ද විය හැකිය.

මෙය ළමා ශ්‍රමය තුරන් කිරීමට එරෙහි කාරණයක් නොවේ. සැබෑ ලෙස තුරන් කිරිමට අත්‍යාවශ්‍ය පියවර පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරිමකි.

Jesustoday.lk 4 වන වසර 46 වන සතිය 2021  ජනවාරි 24 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment