ඒ නිසා
මී මැස්සෙකු සේ කඩිසරව
අපි අපේ වැඩ කොටස් ඉටු කරමු
අපේ පවුලට වගේම
අපේ ලෝයටත් ඉන් සෙත සදමු

මී මැස්සා හරි පුංචි සතෙක්.
හැබැයි හරිම කඩිසර සතෙක්
ලොකු කුඩා ගස් මුදුන් වල පිපෙන මල් වලට පියාඹනවා.
ඌගේ පුංචි තුඩින් මල්
කෙමිවල තිබෙන පැණි උරාගන්නවා
ඌ මල්වලට රිද්දන්නේ නැ
ඌ මල් පොඩිකර දමන්නේ නෑ
මල් තලන්නේ නැතිව
මල් පැණි බීලා පුංචි මී මැස්සා
පියාඹලා එන්නේ මී වදයට
ඒ ගෙනෙන පැණි මී වදයේ තැන්පත්
කරන්නේ හරි අපුරු විදිහට
වී වඳයක තිබෙන සංවිධානාත්මක බව
පිළිවෙල හරි පුදුමයි.
පුදුමාකාර පිළිවෙලකට මී වදය බඳිනවා
හැම මී මැස්සාම තමන්ට අයිති රාජකාරිය කරනවා
මී මැසි පවුලේ සාමාජිකයෙක්
ලෙස හැම මී මැස්සාම කඩිසරව
වැඩ කරනවා. කව්රුත් තමන්ගේ
කොටස මග හරින්නේ නෑ.

පුංචි අපිටත් අපේ පවුල තුළ
යම් වැඩ කොටසක් තිබෙනවා
ඒක මග හරින්නත් අපිට පුලුවන්
එහෙම මග හැරියම ඒක වෙන කව්රු
හරි කරනවා වෙන්නත් පුලුවන්
ඒත්, ඒක මග හැරීම යුතු නෑ.
එහෙම මග හැරීමෙන් අපිට
දෙවියන් දුන් පැවරුම
වැඩ කොටස තමයි අපි
මග හරින්නේ
මී මැස්සා කරන්නේ තමන්ගේ
මී මැසි පවුලේ වගකීමක්
විතරක් නොවෙයි
මුලු ලෝකයටම අවශ්‍ය වගකීමක්
මී මැස්සෝ රොන් අරගෙන මලින්
මලට පියාඹන නිසා තමයි
පරාගනය සිද්ධ වෙන්නේ.

ඒ නිසා තමයි ලෝකයේම
මල් ඵල හට ගන්නේ
පුංචි මී මැස්සාගේ
ඒ රාජකාරිය නැවතුනොත්
ලෝකයටම සිද්ධ වෙන්නේ
ලොකු විපතක්.

ඒක බැලු
බැල්මට පේන්නේ නෑ.
ඒ වගේ තමයි පුංචි ඔබට
පැවරෙන පුංචි වැඩ කොටස්
නොකර හිටියම වෙන දෙයත්.

ඒ නිසා
මී මැස්සෙකු සේ කඩිසරව
අපි අපේ වැඩ කොටස් ඉටු කරමු
අපේ පවුලට වගේම
අපේ ලෝයටත් ඉන් සෙත සදමු

Jesustoday.lk 5 වන වසර 7 වන සතිය 2021 අප්‍ර‍ේල් 18 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment