හතර ශ්‍රේණියේ දියණියක් ගුරුතුමිය හමු වී තම පංතියේ සිටින යහළුවෙකුගේ අපහසුකම් හා ඇය පාඩම් කටයුතු වලින් මඟ හරින හැටි කියලා ඒ යාළුවට උදව් කරන ලෙස ඉල්ලා තිබුණා. එය කේලමක් ලෙස නොවෙයි. ඉතිං ඇය එතනදි පුංචි යහපත් එඬේරෙක් වුණා.

කිතුනු දූ පුතුන් ලෙස අපිටත් දෙව්පියාණන් කැඳවීමක් දී තිබෙනවා පුංචි යහපත් එඬේරෙක් වීමට. ජේසු අවුරුදු 12 දීම පුංචි යහපත් එඬේරෙක් වී සිටි බව අපට පෙනී යනවා. දේව තාත්තාගේ කැමැත්ත ඉටු කිරිම වඩා වැදගත් බව එතුමා තම ළමා කාලයේදීම තේරුම් ගත් බව අපට පෙනී යනවා. 

”ඔබ මා සෙව්ව මන්ද මා පියාණන්ගේ මැදුරේ සිටිය යුතු බව ඔබ නොදන්නාහුද ?”

ළමා ජේසු සේ අපිත් දේව තාත්තාගේ කැමැත්ත ඉටු කරන සෑම විටම අපි අපේ පාසලට, පංතියට, පවුලට සමාජයට යහපත් එඬේරෙකු බවට ඉබේම පත්වනවා.

කුරුසියේ මාර්ගය කියන්නේ දේව කැමැත්ත ඉටු කිරිමේ මාර්ගය. අපේ කැමැත්ත, සමාජයේ කැමැත්ත නොවෙයි දෙවිදුන්ගේ කැමැත්ත ඉටු කිරීම. ඒ කැමැත්ත ඉටු කරන්න නම් අපි ප්‍රථමයෙන් දෙවිඳුන්ගේ කැමැත්ත සෙවිය යුතුයි.

දෙවිදුගේ කැමැත්ත
දෙවිදුගේ කැමැත්ත
අපි සෑම විට සොයමු
අපේම කැමැත්ත
අපේම කැමැත්ත
පරදා ජය ගනිමු
දෙවිදු කැමැත්තට
අපගේ කැමැත්ත
යටකර කුරුසිය අත්දකිමු
දෙවිඳුගේ කැමැත්ත
දෙවිඳුගේ කැමැත්ත
අපි සැම විට කරමු.

දෙවිදුගේ කැමැත්ත සොයන, ඒ කැමැත්ත ඉටුකරන, කුරුස මඟට ආදරය කරන දරුවන් ලෙස පුංචි යහපත් එඬේරුන් වෙන්න අපිට පුළුවන්.

හතර ශ්‍රේණියේ දියණියක් ගුරුතුමිය හමු වී තම පංතියේ සිටින යහළුවෙකුගේ අපහසුකම් හා ඇය පාඩම් කටයුතු වලින් මඟ හරින හැටි කියලා ඒ යාළුවට උදව් කරන ලෙස ඉල්ලා තිබුණා. එය කේලමක් ලෙස නොවෙයි. ඉතිං ඇය එතනදි පුංචි යහපත් එඬේරෙක් වුණා.

”පුංචි එඬේරුන් වෙමු අපි කුරුසියේ මඟ වෙත පෙම් බැඳී” කියන තේමාව ජීවත් වෙන්න අපිට මඟ පෙන්වන්නේ යහපත් එඬේරා වන ජේසු තුමන්මයි.

එඬිරාණන් ඔබයි යහපත්
ගලවගන්නට බැටළුවන්
කුරුසියේ මරණෙට පවා
නොබා කැපවි දිවිය දුන්

ඔබේ හදටම සමවෙමින්
පුංචි යහපත් එෙඬිරුන්
වෙන්න අපටත් කරන ඇරයුම්
එෙඬිරානෝ ඔබයි යහපත්

ඔබේ දෙනෙතේ බැල්ම මඟ හැර
නොයමු අපි මං මුලාවි
ඔබට පෙනෙනා දුරින් පිටිමින්
සදා ඔබ තුළ සුරැකෙමු

අපේ කට හඬ හොඳින් හඳුනන
එඩේරාණනී ගැලවුමේ
ඔබේ හඬටම සවන් යොමුකර
දිවිය ගෙවනෙමු සැමදිනේ

ලූබුබදින ආදරෙන් සොයලා
මං මුලාවු බැටළුවන්
නැවත රැළ වෙත ඔබ ගෙනෙන ලෙස
අපිත් ඒ මඟ ගනිමු දැන්

jesustodaysl 2 වන වසර 4 වන සතිය 2018 අප්‍රේල් 01

Comments powered by CComment