ලෝක ළමා දිනය තුළ ළමයා ගැන හැඟීමක්, දැනීමක් ඇති සියළු දෙනාගේ අවධානය යොමුවන්නේ ලෝක ළමා දිවිය ගැනයි.

‘හොඳම දේ ළමයින්ට’ දීමට තවමත් ලෝකය අපොහොසත් වී ඇති බව ලෝක ළමා දිවිය දෙස විමසුම් නෙතින් බැලු විට පෙනී යයි

.

 ඉපදී මාසයක් ඇතුළත කුඩා ළමයින් මිලියන 2.7 ක් පමණ (27 00 000) සෑම වර්ෂයකම මිය යයි.

 අවුරුදු 5 ට අඩු ළමා මරණ වලින් 50% ක පමණ ප්‍රතිශතයකට හේතුව මන්ද පෝෂණයයි. එය ආසන්න වශයෙන් මිලියන 260 ක් (260 00 000) පමණ වේ.

 2015 වර්ෂය තුළ දි ිය ගිය අවුරුදු 5 ට අඩු ළමයින් සංඛ්‍යාව 519 000 000 ක් වේ.

 2014 වර්ෂය තුළදි ප්‍රාථමික පාසල් අවධියේදි ළමුන් මිලියන 59ක් (59 000 000) පාසල් හැරගොස් තිබේ.

 ළමුන් මිලියන 124 (124000 000) නව යොවුන් වියේදි පාසල් හැර යයි.

 ලොව පුරා ළමුන් මිලියන 168 (168 000 000) ළමා ශ්‍රමිකයින් වේ. එනම් ලොව ළමා ජනගහනයෙක් 11% ක් ළමා ශ්‍රමියකයන්ය.

 ලොව පුරා අනාථභාවයට පත් ළමුන් මිලියන 140 (140 000 000) ජීවත් වේ.

 2015 ය තුළ දි මිය ගිය අවුරදු 5 ට අඩු ළමයින් සංඛ්‍යාව 519000000 ක් පමණ වේ.


ලෝක ළමා දිවිය මෙවැනි වු තත්වයක පවතිද්දී ලෝක ළමා දිනය සමරමින් ලෝකය කරන්නේ මොනවාද? කිතුනු දරුවන් ලෙස ඔබට මෙවැනි දරුවන් ගැන යම් හැඟීමක් තිබේනවාද ? ඔවුන් සමඟ යම් සබඳකමක් ගොඩනගන්නට දෙවිදුන් ඔබව කැඳවන්නේ නැතිද ?

ඔබට ලැබි තිබෙන දේට

දෙවිදුන්ට තුති දෙන ඔබ

කන්න බොන්න නැති

අඟහිකම් ඇති

ඉගෙන ගන්න නැති

පාසල් යන් නැති

දරුවන් ගැන සිතුවාද ?

ඔවුන් උදෙසා යමක් කළාද ?

 

jesustoday 32 සතිය 2017 ඔක්තෝම්බර් 08 

Comments powered by CComment