සඳමල් මා දැල් වාරයේදි මා දැල් අදින්න ගියා. එයාට රු 50. 100 ක් හම්බ වුණා. සඳමල් එ්වා එකතු කරලා අාච්චි අම්මට චීත්තකුයි හැට්ට රෙද්දකුයි අරන් දුන්නා.

සඳමල්ගේ අාදරය.

සඳමල් ජීවන් වුණේ කටුමැටි පැළක. අපේ සමහර  පුංචි යාළුවෝ කටු මැටි ගෙයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නෙත් නැතිව අැති. එහෙම ගෙවල් තියෙනවාද කියලත් හිතනවා අැති.

කොහොම උනත් අැත්ත එ්ක තමයි. සඳමල්ගේ තාත්තා රා අරක්කු බොන එක වැඩි වුනේ සඳමල්ගේ අම්මා පිටරට රැකියාවකට ගියාට පස්සේ. සඳමල්වයි නංගීවයි බලා තියාගන්නේ අාච්චි අම්මා.

නංගී නම් තාම තුන වසරේ. සඳමල් හත වසරේ. නංගී මාස දෙක තුනක්ම අැඬුවා. අම්මා නැතිව නිදිය ගන්න බෑ කියලා. ඉතිං සඳමල් නංගිගේ ඔළුව අතගෑවා නින්ද යන කල්. අාච්චි දවස තිස්සේ මහන්සි වුනා. තාත්තා රෑ දෙගොඩ හරියේ එන තුරු අැහැරගෙන හිටියා. බීගෙන අාපු සමහර දවස්වල තාත්තාට අාච්චි බැන්නා. එහෙම දවස්වල සඳමල්ෙග් තාත්තා අාච්චි අම්මාට එ් කියන්නේ තමන්ගේ අම්මට ගුටි බැටත් දුන්නා. සඳමල් තාත්තාට හුඟාක් බයයි. එ් නිසා එයාට ඔින උනත් අාච්චිව බේරාගන්න එයාට බැරි වුණා.

සඳමල්ගේ අාච්චි කොහාෙම හරි නංගිවයි සඳමල්වයි දහම් පාසල් එක්ක ගියා. ඉස්කෝලේ එක්ක ගියා. සඳමල්ගේ අම්මාගෙන් කිසිදු තොරතුරක් නැතිව ගියාට පස්සේ සඳමල්වයි නංගිවයි අම්මා තාත්තා නෑදෑයෝ එ් ඔක්කෝම උනේ අාච්චි.

සඳමල් මා දැල් වාරයේදි මා දැල් අදින්න ගියා. එයාට රු 50. 100 ක් හම්බ වුණා. සඳමල් එ්වා එකතු කරලා අාච්චි අම්මට චීත්තකුයි හැට්ට රෙද්දකුයි අරන් දුන්නා. අාච්චිට තිබුණේ පල්ලි අඳින්න එකම චීත්ත රෙද්දයි. අාච්චි අම්මගේ අැස්වල කඳුළු පිරුණා. අාච්චි අම්මා සඳමල්ව තුරුළු කරගත්තා.

jesustodaysl 2 වන වසර 12 වන සතිය 2018 මැයි 27

Comments powered by CComment