ලෝක අාහාර වැඩ සටහනකට අනුව අාහාර හිඟයට ගොදුරු වී අැති යේමන දරුවන් සංඛ්‍යාව 420 000 කි. ඉක්මනින් අාහාර අාධාර නොලැබුනොත් දරුවන් විශාල ගණනක් අද නැතත් හෙට දවසේ මරණයට ගොදුරු විය හැකිය.

ලෝකයේ ළමුන්ට එරෙහිව ප්‍රධාන අපරාධයක් වන්නේ යුද්ධයයි. මෙවර ලෝක ළමා දිනයේ ලෝක අවධානය යේමනය වෙත යොමු කළ යුතු යැයි අපි සිතමු.

58d50c71c46188874d8b45de

යුද්ධය නිසා යේමනයේ

ලක්ෂ 50 ක් (50 00 000 ක්)

දරුවන් සාගතයේ


සේව් ද චිල්ඩ්රන් සංවිධානයේ අනතුරු හැඟවීමේ එසේ සඳහන් කරයි.

ලෝක අාහාර වැඩ සටහනකට අනුව අාහාර හිඟයට ගොදුරු වී අැති යේමන දරුවන් සංඛ්‍යාව 420 000 කි. ඉක්මනින් අාහාර අාධාර නොලැබුනොත් දරුවන් විශාල ගණනක් අද නැතත් හෙට දවසේ මරණයට ගොදුරු විය හැකිය.

2018.0929.03

සෞදි අරාබිය ප්‍රමුඛ එ්කාබද්ධ රාජ්‍යයක් යේමනයට එල්ල කරන ප්‍රහාර නිසා යේමනයේ ප්‍රධාන සැපයුම් වරාය වන හෙදෙයිදා හි කටයුතු අඩපන වීම නිසා තත්වය දරුණු වෙමින් පමතී.

ලෝක ළමා දිනය වෙන්විය යුත්තේ අයිස්ක්‍රීම් දීමට නොව මේ කුරිරු සමාජ ක්‍රමය වෙනස් කිරීමටය.

Jesustodaysl වන වසර 29 වන සතිය 2018 සැප්තැම්බර් 30

Comments powered by CComment