වයස අවුරුදු පහට අඩු අපේ යාළුවන්ගෙන් 15.1% කෘෂබවින් පෙළෙයි. ඒ කියන්නේ මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා කියන එකයි. ඒ වගේම අපේ යහළුවන්ගෙන් හයදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් වර්ධන ඌනතාවයකින් පෙළෙනවා.

හොඳම දේ දරුවන්ට දෙන බව කියන නායකයෝ අපේ රටේ සිටිති. සිටියෝය. එහෙත් දරුවන් වන අපි කුසගින්නේය. දුෂ්පෝෂණයෙනි.

වයස අවුරුදු පහට අඩු අපේ යාළුවන්ගෙන් 15.1% කෘෂබවින් පෙළෙයි. ඒ කියන්නේ මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා කියන එකයි.

ඒ වගේම අපේ යහළුවන්ගෙන් හයදෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් වර්ධන ඌනතාවයකින් පෙළෙනවා.

ඔන්න ඔය ටික තමයි ළමයින්වන අපිට දී තිබෙන හොඳම දේවල්. අපිට කොච්චර හොඳ දේවල් ලැබිලා තියෙනවාද කියනවානම් අපි ඉන්නේ නේපාලය, බංගලාදේශය හා ඇෆ්ගනිස්ථානයේ දරුවන්ටත් වඩා පහළින්.

දැඩි මන්දපෝෂණය හෙවත් කෘෂ බවත් නිදන්ගත මන්දපෝෂණය හෙවත් වර්ධන ඌනතාවයන් යන දෙකෙන්ම අපි පෙළෙනවා.

ඉතිං මිලියන හයක් වන අපේ පරපුර හෙවත් ළමා පරපුරෙන් මිලියනයක් නිදන්ගත මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙනවා. තවත් මිලියනයක් දැඩි මන්ද පෝෂණයින් පෙළෙනවා. වැඩිහිටියනී ඔබ අපට උරුම කරදුන් හොඳම දේ මෙයද ?

Jesustoday.lk 3 වන වසර 35 වන සතිය 2019  ඔක්ත‍ෝම්බර් 27 ඉරිදා

Comments powered by CComment