නත්තල් ගසක් හදනවා වගේම නත්තලට ගහක් ලෝකයට දෙන්න පැළයක් හිටවන්න පුළුවන් නම්, ඒක කොච්චර හොඳ ද ?

අපේ ළමා එකතුවේ නිවාඩු කාලේ නිසා අද හුග දෙනෙක් ඇවිත් හිටියා.

"අලුත් නත්තල් ගහක්" ගැන ඒ කියන්නේ පරිසර හිතකාමී ගහක් ගැන ගියවර බෙදාගත්තු අදහස් මම ළමා එකතුවේ අනිත් අය එක්ක බෙදා ගන්න."

හැමෝම ඒක ගැන කතා කළා. ළමා එකතුවේ අයියා කිව්වා අපි ඒ වගේ නත්තල් ගහක් ළමා එකතුව කරන තැනක හදමු කියලා.

ඉතිං ඊට පස්සේ අපි නත්තල් ගස් හා නත්තල ගැන කතා කළා.

නත්තල් ගසක් හදනවා වගේම නත්තලට ගහක් ලෝකයට දෙන්න පැළයක් හිටවන්න පුළුවන් නම්, ඒක කොච්චර හොඳ ද ?

ඒක නම් ඇත්ත. නත්තලට එක් කිතුනුවෙකු එක පැළයක් ගානේ හිට වුවහොත් නත්තල් දිනයේදි පමණක් පැළ බිලියනයක් ලෝකය තුළ රෝපණය වෙනවා. ඒකම ඇති පාරිසරික අවධානමක ඉන්න ලෝකයට නව උපතක් දෙන්න.

ළමා එකතුවේ අයියා එහෙම අපිට නත්තල් ගස් හදනවා වගේම පැළයක් සිටුවීමෙන් කළ හැකි නියම ආගමික ක්‍රියාවක් විස්තර කළා.

අපි කථා කළ මේ පණිවුඩය අපේ ගමේ හැමෝමට දෙන්න ඒ සඳහා පෝස්ටර් ව්‍යාපාරයක් කරන්න.........

අපි කථා කරගත්තු පෝස්ටර් මෙන්න මේවායි. 

 

නත්තල් ගහක් හදනවා වගේම
නත්තලට පැළයක් හිටවන්න.

 

 

නත්තල් ගහක් හදන්න බැරිවුනත්
නත්තලට පැළයක් සිටුවන්න.

 

Jesustoday.lk 3 වන වසර 39 වන සතිය 2019  දෙසැම්බර් 08 ඉරිදා 

Comments powered by CComment