අද තණ්හාව පවතින්නේ හුදෙක් පුද්ගල සන්තානය තුළ නිධානව පමණක් නොවේ. පුද්ගල සන්තානයේ ඇති තණ්හාව අද සමාජ ආර්ථීක දේශපාලන සංවිධාන තුළ ආයතන තුළ, රාජ්‍ය තුළ ම පවා ව්‍යුගත වු සංවිධානගත වු තත්ත්වයක් පවති.

වසර අටකට පසු එකි ප්‍රකාශනයේ ඉතා වැදගත් කරුණු කීපයක් අප මෙසේ ඔබගේ අවධානයට ලක් කරනුයේ සංවාදයක් පිණිසය.

අදත් මේ වෙනස් ලිංගික ජනතාව වෙත යාමට කිතුනුවාට ආරාධනා කරනු ලබයි. ඔවුන්ගේ ජීවිත පිළිබඳ දුත කාර්යයක් අප සතු වේ. මෙවැනි වෙනස් ලිංගිකයන් මානව ඉතිහාසයේ ආරම්භයේ සිටම පැවැත ඇත. සමාජය තුළ ඔවුන් කොන් කිරිමට ලක් වන නිසා එවැන්නෝ දරුණු ලෙස අනන්‍යතා අර්බුදයකට මුහුණ පායි. එය ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නොවේ. අන් අයගේ පාපිෂ්ඨ බවකි

මුස්ලිම් අන්තවාදයට කත් අදින්නෙකු ලෙස ලේබල් වීම නොසලකා ඔවුන් ගැන හඬ නැගීම කිතුනුකම වේ. මිනිස්කම වේ.

නාසරතයේ ශද්ධ වු පවුල පරපුටු පවුලක් නොවේ. දෑතේ වෙර වීරියෙන් ජීවිතය උපයාගත් සාමාන්‍ය ගොවි පවුලකි. නාසරතේ පවුලේ සාක්ෂි දැරීම අසාමාන්‍ය වන්නේ ඒ නිසාය.