කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු නොවී අන් අය උදෙසා කාලය හා ශක්තිය වැය කිරීම තරම් උතුම් ත්‍යාගයක් ඔබට ලෝකයට දිය නොහැකිය

 

ජූලි 16 වනදා මැන්ඩෙලා දිනය වශයෙන් හැදින් වේ. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා සමග එක්ව යැදුමට ඇතුළුවීමට ඒ දිනය යොදාගනිමු.

ලෝකයේ වෙනස් කිරීමට ඉතා අපහසු දේ සමාජය වෙනස් කිරිම නොවෙි තමාව වෙනස් කර ගැනීමයි.

ඔහු තමාව වෙනස්කර ගැනීමට කරන ලද අරගල මේ ප්‍රකාශය තුළ ඇත. එය ඉගැඹුරු යාච්ඥාවක ප්‍රතිඵලයකි.

කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු නොවී අන් අය උදෙසා කාලය හා ශක්තිය වැය කිරීම තරම් උතුම් ත්‍යාගයක් ඔබට ලෝකයට දිය නොහැකිය

මිනිස්සු හුග දෙනෙක් ලෙඩෙක්ව බලන්න යන්නේ නෑ. ගෙනියන්න තෑග්ගක් නැති නිසා. විවාහ මංගල්‍යයකට යන්නෙ නෑ. ගෙනියන්න තෑග්ගක්  නැති නිසා.

‍ඔබ මාව විනිශ්චය කරන්න එපා මගේ සාර්ථකත්වයන්ගෙන්. මාව විනිශ්චය කරන්න මට වැටුනු කී වතාවකදී නැගී සිටියාද යන කාරණයන්.

ජීවිතයේ අපි වැටෙන අවස්ථා බහුලයි. මානසිකව ශාරීරිකව අධ්‍යාත්මිකව සමහර විට ඒ අසාර්ථවීම් නිසා අපි ඉතා වැදගත් කාර්යයන් අත් හරිනවා. මට බෑ. මම සුදුසු නෑ කියලා. එහෙත් මැන්ඩෙලා එක්ක යාච්ඥාවේ යෙදෙද්දී ඔබේ හදවතට  දැනෙයි. වැදගත් වැටුනු තැනින් නැගිටින එක කියලා.

Jesustoday.lk 5 වන වසර 20 වන සතිය 2021 ජූලි 18 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment