ඉවක් බවක් නැතිව කිසිඳු සැලසුමක් නැතිව ජාතික පාසල් ඇති කිරිම පිටුපස ඇත්තේ දේශපාලනික අරමුණක් බව සගවාලිය නොහැකිය.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපනය පළාත් සභා පිහිටුවීමත් සමඟ මූලික වශයෙන් පළාත් සභාවේ විෂය පථයක් වුණා. 10 000 කට ආසන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල්වලින් 200 ක් පමණ ඉතා අල්ප ප්‍රමාණයක් විතරයි ජාතික පාසල් ලෙස පැවැතියේ. එකී ජාතික පාසල් මධ්‍යම රජය යටතේ පාලනය වු අතර අනෙක් සෑම පාසලක්ම පාලනය වුණේ පළාත් සභා යටතේ.

නමුත්, මෑත කාලීනව දැකිය හැකි ප්‍රවණතාවයක් වන්නේ රජය ජාතික පාසල් ප්‍රමාණය වර්ධනය කරමින් සිටීමයි. වෙනත් විදිහකින් පවසනවා නම් පළාත් සභා පාලනය යටතේ පවතින පාසල් මධ්‍යම රජය යටතට ගනිමින් සිටීමයි.

මෙය සිදුවන්නේ ‘පාසල් සංවර්ධනය කිරිම’ යන බැලු බැල්මට ඉතා යහපත් අරමුණක් යටතේයි. අපගේ ප්‍රශ්නය වන්නේ එකි පාසල් පළාත් සභාව යටතේ පවත්වා ගනිමින් මෙකි සංවර්ධනය සිදු කළ නොහැකිද ? යන්නයි.

මීට පෙර ක්‍රියාත්මක වු ළගම පාසල හොඳම පාසල’ දිමුතු පාසල් ආදි බොහෝ පාසල් සංවර්ධන වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක වුණේ ඒවා පළාත් සභා යටතේ තිබියදී මය. ඒ නිසා පාසලක් සංවර්ධනය කිරිමට ඒ පාසල් මධ්‍යම රජය යටතට පත් කළ යුතු නැති බව පැහැදිලියි.

ඇතැම් පාසල් ජාතික පාසල් වී ඇත්තේ රු 250 000 ක පමණ වැය කල විශාල පරිමාණයේ නාම පුවරුවකින් පමණි. ඒ හැර වෙනත් කිසිදු සාධනීය වෙනසක් නැතිවය. කිසිදු සාධනිය වැඩ පිළිවෙලක් නැතිවය.

ඉවක් බවක් නැතිව කිසිඳු සැලසුමක් නැතිව ජාතික පාසල් ඇති කිරිම පිටුපස ඇත්තේ දේශපාලනික අරමුණක් බව සගවාලිය නොහැකිය.

රටේ මූලික ප්‍රශ්නයක් වන ජාතික ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලෙස බලය විමධ්‍යගත කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බව නොරහසක්. පළාත් සභා ක්‍රමය දුර්වලතා සහිත මෙන්ම ප්‍රමාණවත් බලය බෙදා හැරීමක් ද නොවෙයි. ඒත් ඉන් අදහස් වන්නේ නෑ බලය මධ්‍යම රජය වෙත කේන්ද්‍ර විය යුතු බව.

මෙරට මධ්‍යම රජය යනු සිංහල අධිපති වාර්ගික රජයකි. මධ්‍යම රජයේ බලයට තතු කිරීම යනු සිංහල බෞද්ධ ආධිපත්‍යයට තතු කිරීමකි. එය ජාතික ප්‍රශ්නය විසඳීම වෙනුවට තව දුරටත් බහුතරයේ ආධිපත්‍ය තහවුරු කිරීමකි. ජාතික පාසල් වැඩි කිරීම තුළින් සිදු වන්නේ එයයි. 

Jesustoday.lk 5 වන වසර 44 වන සතිය 2021 ජනවාරි 09 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment