මේ එක කඳුළු බිඳුවෙන් ජීවිතයම

 

මේ
එක
කඳුළු බිඳුවෙන්
ජීවිතයම

Untitled 2 copy

කුමට නෙලාගෙන එමුද
අතු ඉති අග
මල් කරන්නෙම
දෙවිඳුන් නැමදුම

Untitled 1 copy

මා උදෙසා
ප්‍රශංසා මෙහෙයන්
සංවිධානය කළේ නැත
මා පුතුන් ජේසුස්

Ma Udesha

Jesustoday.lk 5 වන වසර 10 වන සතිය 2021 මැයි 09 වන ඉරිදා

Comments powered by CComment