සමස්ථ ප්‍රශ්නයක වඩාත් පීඩිත වින්දිතයින් බවට පත් වු ගැහැනුන් ගැන පැවිදි, ගිහි ස්ත්‍රීන් එක පෙළට සිටගෙන මරිය උදාන ගීයක් ගයන්නේ කවදා ද ?

 

ගෑස් ලිප් පිපිරි මියැදෙන්නෝ අපේ කාලයේ මරියාවෝය.

එහෙත්, ගරු මේරි පැවිදි සොයුරියෝ නිහඬය. මරිය භටයෝද නිහඬය.

හාල් මිල, එළවළු මිළ ඉහළ යද්දී හූල්ලන්නෝ දං කුඩෙක් සෑහෙන්නෝ අපේ කාලයෝ මරියාවෝය.

එහෙත් ගරු මේරි පැවිදි සොයුරියෝ නිහඬය. මරිය භටයෝද නිහඬය.

ජනවාරි පළමු වෙනිදා පරිශුද්ධ දේවමාතාවන්ගේ මංගල්‍යය දා මේ අපේ කාලය මරිය අරගලය ගැන කිසිදු දෙව් මැදුරක කිසිදු වගේ වගක් තිබුණේ නැත.

කනකර උකස් කර, ඇඟ මසද විකුණමින් ජීවන අරගලයේ කරවටක් ගිලි ගිනි උහුලන්නෝ අපේ කාලයේ මරියාවෝය.

එහෙත් ගරු මේරි පැවිදි සොයුරියන් ස්ත්‍රීත්වයේ නාමයෙන් කුස්සියේ අර්බුදය ගැන එක පෙළකට හිටගෙන වචනයක් කියනු නොපෙනේ. මරිය භටයෝද ගල් පිළිම සේ සිටි, මේ පැවිදි ගිහි ස්ත්‍රී සේනාවෝ බොල් පිළිම වේද ?

තෙල් මිළ වැඩි වී පේදුරුලාගේ ඇන්ඩෲලාගේ ආදායම් හිඟ වී ඉන් බැට කන ධීවරියෝ තුළ තැලෙන්නේ පෙළෙන්නේ අපේ කාලයේ මරියාවෝය.

එහෙත් ගරු මේරි පැවිදි යොසුරියෝ නිහඬය. මරිය භටයෝද නිහඬය.

වගාවන් පාලු වී වගා ණය දෙගුණ තෙගුණ වී ගොවි ස්වාමිවරු වැලේ වැල් නැති වී සිටින විට ගෙවිලියන් තුළ තැළෙන්නේ තැවෙන්නේ අපේ කාලයේ මරියාවෝය.

එහෙත් ගරු මේරි පැවිදි සොයුරියෝ නිහඬය. මරිය භටයෝද නිහඬය.

කඳුකරයෝ තේ ගස් කෙඩැරි වී ගොසිනි. ඊටත් වඩා ඉපල් බවට පත් වු දළු නෙළන, කිරි කපන ලෙච්චිමිලා තුළ විඳවන්නේ අපේ කාලයේ මරියාවෝය.

එහෙත් ගරු මේරි පැවිදි සොයුරියෝ නිහඬය. මරිය භටයෝද නිහඬය. 

ඒ ලොව දිගම සත්‍යග්‍රහයේ දින 1201 ක් ඉක්මවමින් එකා එකා මිය යද්දීත් අකණ්ඩව තම අතුරුදහන් වූ දරුවන් ගැන විමසමින් වාඩිලා සිටින්නේ අපේ කාලයේ මරියාවෝය. 

එහෙත් ගරු මේරි පැවිදි සොයුරියෝ නිහඬය. මරිය භටයෝද නිහඬය.  

ඉහළ යන බඩු මිළ හමුවේ ගැබ්බර වූවද නිසි පෝෂණයක් නැතිව දවසින් දවස මන්දපෝෂණයේ විෂම චක්‍රයට ගොදුරුව තම කුසඔත් දරුවා ගැන කම්පාවෙන් සිටින්නේ අපේ කාලයේ මරියාවෝය.

එහෙත් ගරු මේරි පැවිදි සොයුරියෝ නිහඬය. මරිය භටයෝද නිහඬය.

සමස්ථ ප්‍රශ්නයක වඩාත් පීඩිත වින්දිතයින් බවට පත් වු ගැහැනුන් ගැන පැවිදි, ගිහි ස්ත්‍රීන් එක පෙළට සිටගෙන මරිය උදාන ගීයක් ගයන්නේ කවදා ද ?

Jesustoday.lk 5 වන වසර 44 වන සතිය 2021 ජනවාරි 09 වන ඉරිදා

 

Comments powered by CComment